Οι επαγγελματίες κυβερνήτες εκτιμούν ιδιαίτερα την εξειδίκευσή μας

Η Ασφάλιση Αστικής ευθύνης επαγγελματία κυβερνήτη καλύπτει την προσωπική αστική ευθύνη του κυβερνήτη σκαφών μεγέθους μέχρι και 100 τόνους. Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει τον δικαιούχο για περιπτώσεις όπως:

  • Ζημιές που προξενήθηκαν στο σκάφος από βαριά αμέλεια του κυβερνήτη
  • Αξιώσεις αποζημίωσης του πληρώματος έναντι του κυβερνήτη
  • Κάλυψη ποσού εγγύησης για αποδέσμευση του σκάφους από αλλοδαπά λιμάνια σε περίπτωση κατάσχεσης, μέχρι του ποσού των € 50.000.
  • Αξίωση αποζημίωσης χαμένων ναύλων τον ιδιοκτήτη του σκάφους έναντι του κυβερνήτη λόγω ζημιάς που προξένησε ο τελευταίος, μέχρι του ποσού των € 17.500.

Το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε € 5.000.000,00, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου.

Η ασφάλιση της Αστικής ευθύνης επαγγελματία κυβερνήτη λειτουργεί πάντα πρόσθετα και συμπληρωματικά της κύριας ασφάλισης αστικής ευθύνης του σκάφους.

Σε οποιαδήποτε συνηθισμένη περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς, η κοινή ασφάλιση του σκάφους θα αναλάβει να αποζημιώσει τους εκάστοτε θιγόμενους. Παρ όλ αυτά, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου η κοινή ασφάλιση του σκάφους θα αρνηθεί να πληρώσει, βασιζόμενη στις συνθήκες κάτω από τις οποίες προξενήθηκε το συμβάν και εκτεθειμένος θα μείνει ο κυβερνήτης.

Παράδειγμα λειτουργίας Αστικής Ευθύνης επαγγελματία Κυβερνήτη

Κατά την είσοδο του σκάφους σε στενά, ο κυβερνήτης αδυνατεί να παρατηρήσει έγκαιρα ένα διερχόμενο σκάφος, με αποτέλεσμα τη σύγκρουσή τους. Αν και η ασφάλιση του σκάφους αναλαμβάνει να αποζημιώσει το θιγόμενο σκάφος, το ύψος της κάλυψης δεν φτάνει για να καλύψει τη ζημιά. Η προσωπική ασφάλιση αστικής ευθύνης του κυβερνήτη καλύπτει τη διαφορά, μιας και καλύπτει υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες μέχρι και € 5.000.000. Σε περίπτωση που το σκάφος λόγω του ατυχήματος κατασχεθεί από τις αλλοδαπές αρχές μετά το παραπάνω συμβάν, θα τεθεί αυτομάτως σε ισχύ η κάλυψη της αποζημίωσης εγγύησης μέχρι και του ποσού των € 50.000.

Agentur: