Ασφάλιση εγγύησης ναυλωτή ενοικιαζόμενου σκάφους

Τα επαγγελματικά σκάφη στην πλειονότητά τους είναι πλήρως ασφαλισμένα. Η ενιαία ασφάλιση όμως πάντα προβλέπει ένα συγκεκριμένο ποσό ως ιδία συμμετοχή του ασφαλιζομένου σε περίπτωση ζημιάς.

Το χρηματικό ποσό που καλείται να προκαταβάλει ο ναυλωτής επαγγελματικού/τουριστικού σκάφους αναψυχής ως εγγύηση, συνήθως αντιστοιχεί στο ποσό της ιδίας συμμετοχής σε περίπτωση ζημιάς. Ο εκάστοτε πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση ζημιάς που προκλήθηκε κατά την περίοδο ενοικίασης, να δεσμεύσει ολόκληρο ή μέρος του ποσού εγγύησης ως αποζημίωση για τις ζημιές που προξενήθηκαν.

Η ‘Ασφάλιση της εγγύησης ναυλωτή’ καλύπτει το οικονομικό αυτό ρίσκο του ναυλωτή και αποζημιώνει μέχρι και του συνολικού ποσού εγγύησης δίχως απαλλαγή.

Καλύπτονται ποσά εγγύησης μέχρι και του ποσού των € 5.000. Το ασφαλιζόμενο ποσό εγγύησης δεν δύναται να είναι μικρότερο του πραγματικού.

Πίνακας ασφαλίστρων

Ποσό εγγύησης μέχρι και EUR 500,- EUR 1000,- EUR 1500,- EUR 2000,- EUR 3000,- EUR 4000,- EUR 5000,-
Ασφάλιστρο EUR 75,-EUR 90,-EUR 135,-EUR 175,-EUR 260,-EUR 345,-EUR 430,-
Agentur: